اخلاق در معماري

با توجه به ارتباط و تاثير ممتاز معماري در زمينه هاي مختلف انساني از قبيل فرهنگ، روانشناسي، جامعه شناسي و غيره رعايت معيارهاي اخلاقي در طراحي معماري ضروري است. درعين حال، معماري به عنوان يک حرفه و داشتن جنبه مهندسي بايد تابع مقررات اخلاق حرفه اي و مهندسي باشد. اخلاقيات معماري در دو زمينه هنري و فناورانه آن قابل بررسي است.

دانلود نسخه کامل مقاله


برچست ها :