گود برداري را به چند لحاظ انجام مي دهند

1)محافظت فو نداسيون از عوامل جوي

2(رسيدن به خاك مناسب

(3گيردار كردن ساختمان به زمين ( براي اينكه در هنگام زلزله ساختمان حركت كند


   طريقه گود برداري:

ابتدا نفشه فنداسيون را از هر طرف نيم متر بيشتر روي زمين پياده كرده(طريقه  پياده كردن نقشه فونداسيون در ادامه خواهد آمد) ،  براي اينكه محل دقيق فونداسيون  مشخص شود قبل از گودبرداري  يك ضلع آنرا  انتخاب نموده  ودر دو امتداد آن و  به فاصله مشخص دورترازمحل گودبرداري دو ميخ چوبي نشانده ( براي دقت بيشتر
مركز ميخ چوبي را ميخ فلزي زده)  بعد از اينكه يك ضلع مشخص شد . و محل گود برداري را مشخص نموده. پس از آن به وسيله لودر مشغول به گود برداري شده  كه براي رفت آمد كاميون خارج از گود به وسيله لودر در سطح شيبداري .كه متصل به گود است ايجاد نموده تا آمد وشد صورت گيرد. بعد از ساخت فنداسيون و ديوار چيني به وسيله لودر و يا كار گر پرمي شود ضمناً خا كبرداري لايه لايه انجام شده و خاكهاي حاصل ازگود برداري به وسيله كاميون به خارج از كارگاه منتقل مي شود تا اينكه به عمق مورد نظر برسد. 

و بعد آنرا مسطح مي كنند . به اين طريق كه براي صاف كردن كف گود كه با چشم انجام داده ايم و شايد جاهاي گود پستي و بلندي داشته باشد  به وسيله چند ميلگرد در نقاط مختلف گود كو بيده و سپس به وسيله دوربين و شاخص در ارتفاعي كه بايد روي آن فنداسيون قرار گيرد روي ميلگردها علامت زده ( مثلاً فنداسيون روی ارتفاع 50 بايد قرار گيرد روي كليه ميلگردها علامت زده ) بعد از اين مراحل هرجا از كف تا جايي كه بيشتر ويا كمتراز10متر باشد خاكبرداري ويا خاك ريزي مي كنند تابراي ريختن بتن مگر آماده شود.

دانلود متن کاملبرچست ها :