بقیه ادامه مطلب

اصول دكوراسیون حمام
 
حمام یكی از مھمترین عناصر معماری ھر خانهای است. در گذشته حمام نه فقط محلیبرای استحمام، بلكه جایی برای انبار كردن لوازم و وسایل كھنه بود .اینروزھا دیگر حماممحل آرایش و پیرایش جسم و روح تلقی میشود، حتی گاھی استراحت فردی از ھمیننقطه شروع میشود. بعضی از حمامھای امروزی كاربریھای تجملی و رفاھی زیادی نیزدارند: استخرھای كوچك، سونا و جكوزی برای تفریح و سلامت اعضای خانواده در این فضاقرار داده میشود. بعضی دیگر از حمامھای امروزی كه در آپارتمانھای كوچك وجود دارند، ازابعاد كوچكتری برخوردارند.
 
كاربری این دسته از حمامھا برای رفع خستگی روزانه و سلامتو پاكیزگی جسم ھستند. مھم نیست كه ابعاد حمام شما بزرگ یا كوچك است بلكه مھماین است كه از این فضا بھترین استفاده را برای آرامش جسم و روح به وجود آورید .عناصر مھمی كه در خلق یك حمام زیبا و بی نقص وجود دارد، عبارت است از: كفپوشمناسب، پوشش دیواری، استفاده از ھواكشی با قدرت مناسب برای تخلیه بخار،كابینتھایی برای قراردادن حولهھا و دیگر لوازم جانبی، انواع بافتھا و رنگھا. با انتخابیصحیح، از تمامی این مجموعه به فضای دلخواه كه آرامش شما را برقرار كند، دستمییابید .
 
انتخاب دكوراسیون مناسب برای حمام ●
 
به ھنگام انتخاب كفپوش مناسب برای حمام، نكاتی مانند كیفیت، سایز، رنگ، الگو، طرح وبافت را باید در نظر داشتهباشید. بھترین انتخاب زمانی صورت میگیرد كه قسمتی از كفحمام را كه بسیار توی چشم است با آن كفپوش مورد علاقه دكور كنید( یعنی در ابتدا آن رانصب نكنید .) سپس اگر نوع، طرح و رنگ را پسندیدید، آن را برای نصب در كل حمام انتخابكنید. تنھا با یك امتحان كوچك این امكان برای شما به وجود میآید كه از انتخابی كه كردید،ناراضی و پشیمان نشوید .
 
 
از بھترین گزینهھای انتخابی برای كفپوش حمام، سرامیك است چرا كه به راحتی تمیزمیشود، در برابر آب مقاوم و از لحاظ طرح و رنگ ھم بسیار متنوع است. استفاده ازسرامیكھای شیاردار در اطراف وان بسیار توصیه میشود چرا كه به ھنگام خیس بودنكفحمام، این دسته از سرامیكھا امنیت بالاتری را فراھم میكنند، یعنی میزانسرخوردگی را كمتر میكنند. بھتر است برای داشتن حمامی با ایمنی بالا، در اطراف وان وزیر سینك روشویی از كفپوشھای دولایه حاوی لاتكس استفاده كنید .این كفپوشھا توسط لاتكس زیرین به كف حمام نصب میشود و لایه بیرونی كه دارای بافتناھموار است میزان سرخوردگی را كاھش میدھد. با رعایت این چند نكته می توانیدشاھد آن باشید كه میزان آسیبدیدگی در حمام به صورت چشمگیری كاھش پیدا می كند.در حمامھاییكه كف آن شیب زیادی دارد بھتر است موزاییكھایی با سایز كوچك نصب كنیدتا ھم شیب كمتر به نظر رسد و ھم شكستگی و آسیب دیدگی در بین موزاییكھا به وجودنیاید .
 
میتوانید ردیف و یا ردیفھایی از این موزاییكھا را طرح دار انتخاب كنید تا دكور حمام شمادارای بافت و رنگ باشد. بھتر است این ردیفھا رنگی متضاد و متفاوت نسبت به رنگ زمینهداشتهباشد. اگر كفپوش از سرامیكھای سفید و روشن پوشیده شده است، بھتر است كهرنگ قرمز، زرد و آبی را برای ردیفھا انتخاب كنید. توجه داشته باشید كه رنگ زمینه اگرسفید باشد، حمام را به فضایی نورانی و وسیع مبدل میسازد .در سبك ویكتورین، استفاده از سرامیكھای طرح دار و گلدار بسیار رایج است. استفاده ازسرامیكھایی با طرح گل میتواند فضایی آرامشبخش و شاعرانه خلق كند. در این سبكمعمولا از رنگھای آبی روشن، سبز روشن و صورتی كمرنگ استفاده میشود .
 
در سبك مدرن، استفاده از سرامیكھایی به رنگ سفید و با ادغامی از رنگھای تند و گرمبسیار رایج است. رنگ سرامیك برای آرامش بخشیدن به شما و برقراری محیطی سرشار ازانرژی بسیار مھم است، پس بھتراست رنگی را انتخاب كنید كه ھم روشن باشد و ھم باروحیات شما و اعضای خانواده سازگاری داشته باشد. استفاده از رنگھای مورد علاقه درحمام باعث میشود كه علاوه بر آرامش بخشیدن به شما، روزی تازه و پر انرژی را شروعكنید .
 
 
اگر سبكھای شلوغ را می پسندید، به شما پیشنھاد میكنم كه از رنگھای ھلویی و زرددرخشان استفاده كنید. این رنگ ھا فضا را شلوغتر و پر اثاثیهتر نمایان میكنند. اگر میخواھید كه حمام شما بزرگتر از آنچه ھست نمایان شود، بھتر است از رنگھای طبیعیبرای سرامیكھا استفاده كنید .بھترین توصیه دكوراتورھا استفاده از سرامیكھایی به رنگسفید و بژ و گاھی زرد و كرم بسیار روشن است كه به خوبی نور را منعكس میكند و فضارا بزرگتر جلوه میدھد .
 
اگر حمامی بزرگ و عریض دارید، بھتراست از رنگھای تیره استفاده كنید تا كوچكتر و گرمتربه نظر رسد، استفاده از لوازم جانبی مانند تابلوھای تزئینی و دكورھای چوبی در اینحمامھا باعث میشود كه فضا كوچكتر و گرمتر جلوه كند. استفاده از حولهھای طرحدار وپوششدیواری نقشدار، محیط حمام را به جایی دنج و گرم تبدیل میسازد .استفاده از آینه در ھر مكانی، باعث نورانی شدن و بزرگ جلوه داده شدن آن فضا میشود.بنابراین استفاده از آینه در حمام بسیار توصیه میشود و ھمچنین باعث تمیزتر جلوه دادناین فضا میشود .
 
بنابر سبك دكور حمام، میتوانید انواع آینه را ھماھنگ با آن سبك انتخاب كنید. برای مثال،اگر كف حمام سرامیك است و سبك مدرن دارد بھتر است از آینهھای مدرن كه دور آنھاقابھای فلزی به رنگ استیل و برنز است، استفاده كنید. اگر كفپوش حمام به رنگ چوباست و كابینتھای استفاده شده در آن از نوع چوبی ھستند، بھتر است آینهای را انتخابكنید كه قاب چوبی داشته باشد تا سبكی ھماھنگ را خلق كند. در نظر داشته باشید كهاستفاده از كابینتھای چوبی آن ھم به رنگ تیره، حس القای گرمای حمام را بیشترمیكند.
 


برچست ها :