بقیه ادامه مطب

معرفی سقف بیگیت:
سیستم سقف بیگیت به عنوان یک اختراع در سال 1389 در کشور به ثبت رسیده است. این سیستم، نوعی سقف مرکب فولادی-بتنی است که از قالب فولادی قوسی شکل با نام تجاری بیگیت در قالب بندی سطح زیرین دال بتن مسلح استفاده شده است. قالب بیگیت از ورق گالوا نیزه به ضخامت 0.6 یا 0.7 میلیمتر ساخته شده و با شکل قوسی و کنگره ای خود قابلیت تحمل بارهای حین اجرا را دارا میباشد. این قالب در سقف بیگیت از نوع ماندگار بوده و در باربری و عملکرد سازهای سقف هیچگونه نقشی برای آن در نظر گرفته نمیشود. از طرف دیگر، در دال بتنی بالای قالب، یک شبکه آرماتور پیش بینی شده است.
سقف بیگیت (سقف عرشه فولادی قوس دار)

 سقف بیگیت همانند سقفهای کامپوزیت متداول اجرا می شود با این تفاوت که به جای قالببندی سنتی، از قالب بیگیت استفاده شده و این قالب از دو طرف بر روی نبشیهای نشیمن که به تیرچه ها و تیرها ی قاب اصلی سازه جوش شده، قرار گرفته و در جای خود محکم میشود. از مزایای این سیستم سقف می توان به اجرای ساده و ایمن و همچنین سرعت بالای اجرا آن اشاره نمود.

سقف بیگیت (سقف عرشه فولادی قوس دار)

به طور کلی این سیستم مشمول ضوابط سقف های مختلط فولادی-بتنی مطابق با ضوابط فصل 10-1-9 مقررات ملی ساختمان ایران بوده اما باتوجه به قوسی بودن شکل قالب فولادی مورد استفاده در اجرای سقف، ضوابط ویژه ای بر آن حاکم است. سیستم سقف بیگیت در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات فنی تدوین شده، مجاز میباشد.

مزایای سقف بیگیت:

1. تامین پارکینگ:
امکان اجرای بیگیت در دهانه های بزرگ، باعث حذف ستون های پارکینگ و لذا افزایش فضای قابل استفاده در پارکینگ ها می شود.
2. ارزانی:
تیرریزی سقف های بیگیت، حدود ۴۵ درصد از سقف کامپوزیت، ۳۰ درصد از سقف عرشه فولادی و ۳۰ درصد از سقف تیرچه بلوک ارزان تر می باشد.
3. سبک سازی:
تیرریزی سقف های بیگیت، حدود 30 درصد از سقف کامپوزیت، 20 درصد از سقف عرشه فولادی و 20 درصد از سقف تیرچه بلوک سبک تر می باشد.
4. کاهش تعداد ستون ها:
قابلیت ستون گذاری با فواصل 6 متر، بدون افزایش وزن پروفیل های تیرریزی.
5. سادگی اجرا:اجرای بیگیت ساده و منطبق با فرهنگ ساخت و ساز کشور می باشد و نیاز به تجهیزات خاص اجرایی ندارد.
6. سرعت بالای اجرا:
سریع ترین سیستم اجرای سقف با توانایی اجرای کامل یک سقف در روز.
7. ایمنی بالا:
استحکام قالب بیگیت، باعث کاهش خطرات جانی و مالی حین اجرای سقف می شود.
8. قابلیت اجرا بدون شمع بندی
9. امکان نصب برشگیر قبل از تیرریزی
10. یکپارچگی سقف:
شکل بیگیت سبب یکپارچگی بالای بتن سقف با قالب می شود.
11. ارتعاش صفر:
ارتعاش سقف بیگیت، به علت ممان اینرسی بالاتر نسبت به سایر سقف ها و شکل خاص آن، در حد صفر می باشد.
12. پروفیل به جای تیرورق:
قابلیت استفاده از پروفیل به جای تیرورق، در پل ها تا دهانه ی ۱۰ متر.
13. تیرهای فرعی بلند:
امکان بهره وری از پروفیل، جهت تیرهای فرعی بلند تا ۱۱ متر.
سقف بیگیت (سقف عرشه فولادی قوس دار)
14. زیبایی:
به علت شکل قوسی- کنگره ای قالب ها، در موتورخانه ها، پارکینگ ها و … می توان از زیبایی قالب به جای سقف کاذب استفاده نمود، که باعث انعکاس نور و ایجاد روشنایی بهتر می گردد.
15. کاهش هزینه ی تیرریزی:
استفاده از تیرهای فرعی کوچک تر، که معمولاً ارزان تر نیز می باشند، سبب می گردد، که تیرریزی به راحتی و با دست قابل انجام باشد.
16. اجرای همزمان سقف ها:
اجرای بدون نیاز به شمع بندی، توانایی اجرای همزمان سقف ها را فراهم می آورد. (درصورت تامین مهار جانبی)
سقف بیگیت (سقف عرشه فولادی قوس دار)
17. قابلیت اجرای سقف در سازه های بتنی
18. عدم نیاز به سوراخ کاری جان پل ها:
برای عبور تاسیسات، به راحتی می توان از فاصله ی میان روی پل ها و زیر قوس قالب ها استفاده نمود.

اجرای سقف بیگیت (سقف عرشه فولادی قوس دار)

اجرای سقف بیگیت:

الف- مراحل قبل از اجرای سقف بیگیت:

1. نصب نبشی نشیمن:

جوش نبشی 3 به بال فوقانی تیرهای فرعی با زاویه ی ۲۰ درجه.

2. نصب برشگیرها:

نصب ناودانی ها یا گل میخ ها (با ارتفاع ۱۶ سانتی متر) به فواصل ۳۰ سانتی متر بر روی تیرهای اصلی و فواصل ۵۰ سانتی متر بر روی تیرهای فرعی.

ب- مراحل اجرای سقف بیگیت:
1. تیرریزی:

تیرریزی مطابق نقشه های اجرایی انجام می شود.

2. نصب قالب های بیگیت:

قالب های بیگیت، به راحتی و بدون نیاز به بست، پرچ یا جوشکاری، بر روی نبشی های نشیمن تیرها قرار داده می شوند.

3. اجرای فلشینگ:

درقسمت پل ها، جهت جلوگیری از ریزش بتن، از قالب فلشینگ بیگیت استفاده می شود.

4. بستن دور کار:

با استفاده از تخته های با ارتفاع ۲۰ سانتی متر، دور کار به طور کامل بسته می شود.

5. آرماتوربندی:

شبکه ی آرماتور، مطابق استاندارد سیستم بیگیت (BCS)، اجرا می گردد.

6. شمع بندی:

درصورت طراحی سقف با شمع بندی، می بایست فقط زیر تیرهای سقف، قبل از بتن ریزی شمع بندی استاندارد انجام شود.

7. بتن ریزی:

مطابق نقشه های اجرایی و با عیار داده شده، بتن ریزی با ضخامت معادل ۱1 تا ۱2 سانتی متر (بسته به فواصل تیرهای فرعی) انجام می گیرد.

الزامات فنی سیستم سقف بیگیت:

1- ورق های قوسی شکل بیگیت تنها نقش قالب بتن را ایفا می کند و مقاومت فولاد آن نباید در محاسبات منظور شود.
2- به منظور استقرار قالب بیگیت، ضروری است دو پروفیل نبشی L30×30×3 به لبه های تیرچه ها و تیرهای قاب اصلی سازه با زاویه  مناسب به عنوان نشیمن گاه قالب با جوش متصل شود.
3- ضخامت ورق قالب باید حداقل 0.6 میلی متر باشد.
-4 حداقل ضخامت بتن موجود در راس قالب 50 میلی متر می باشد.
5- حداقل پوشش زیر میلگردها در محل راس قالب به اندازه 1 سانتی متر می باشد.
6- حداکثر فاصله محور تا محور تیرچه ها در این روش 150 سانتی متر می باشد.
7- حداقل ضخامت بتن در محل تیرچه ها که از سطح روی تیرچه تا سطح تمام شده بتن اندازه گیری می شود، 17 سانتی متر می باشد.
8- عرض موثر دال بتنی رویه که در محاسبات منظور می شود (be) برابر است با نصف عرض موثر محاسباتی حاصل از ضوابط بند 10-1-9-1 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران.
9- ارتفاع برشگیرها باید طوری در نظر گرفته شود که سطح فوقانی آن حداقل 2 سانتی متر بالاتر از راس قالب قرار گیرد.
10- به منظور بهبود عملکرد تیرهای کناری در برابر کمانش جانبی-پیچشی، ضروری است تیرچه های متعامد به فواصل حداکثر 2.5 متر در چشمه های کناری به تیرچه های سقف جوش شود.
11- در طراحی و اجرای سقف، تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به مفاد بند 2-9 و پیوست 6 استاندارد 2800 ایران الزامی است.
12- قالب ماندگار بیگیت باید مقاومت لازم در برابر وزن شبکه میلگردی، بتن تازه و بارهای حین اجرا را داشته باشد.
13- ضوابط مربوط به محافظت در مقابل خوردگی به خصوص در مناطق مرطوب و حاشیه دریاها باید رعایت شود.
14- در اجرا با قالب بیگیت باید تمهیدات مناسب برای بستن ابتدا و انتهای قالب ها و جلوگیری از خروج بتن و یا شیره بتن در نظر گرفته شود.
15- درصورت عدم استفاده از شمع بندی زیر سقف در حین اجرا، باید تنش های حاصل از وزن شبکه میلگردی، بتن تازه و بارهای حین اجرا به تنش های حاصل از بارگذاری پس از گیرش بتن اضافه شده و مقطع تیرچه بر اساس مجموع تنش ها محاسبه شود.
16- رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.
17- رعایت الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
18- صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تامین شود.
19- در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزای تاسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.
20- سایر ضوابط و ملاحظات طراحی و اجرا منطبق بر ضوابط فصل10-1-9 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران می باشد.

سقف بیگیت (سقف عرشه فولادی قوس دار)


برچست ها :